فیلتر ممبران 75 گالن تصفیه آب خانگی

فیلتر مرحله چهارم ممبران نام دارد، اسمز یک فرآیند طبیعی است که در آن آب خالص از طریق یک غشای نیمه‌تراوا از محلولی با غلظت کمتر (فشار اسمزی کمتر) به محلولی با غلظت بیشتر (فشار اسمزی بیشتر) نفوذ می‌کند. اسمز معکوس عکس فرآیند اسمز طبیعی است که در آن با اعمال فشار، آب خالص (حلال) از طریق یک غشای نیمه‌تراوا از آب تصفیه نشده (محلول) جدا شده و تصفیه می‌شود. فیلتر ممبران، فیلتر اصلی دستگاه تصفیه آب است.

ناموجود
فیلتر ممبران 75 گالن تصفیه آب خانگی
فیلتر ممبران 75 گالن تصفیه آب خانگی

ناموجود