کاسه باد 16 پمپ های 1.5 و 2 اسب لیو

کاسه باد جریان هوایی را که به وسیله پروانه خنک کننده تولید شده را به سمت موتور و شیارهای
بدنه هدایت کرده تا باد، اطراف بدنه الکتروموتور را خنک کند.
شایان ذکر است نصب پروانه خنک کننده روی شفت عقب به تنهایی مفید نبوده و عدم استفاده از کاسه باد موجب بالا رفتن دما و در نهایت آسیب دیده گی الکتروموتور را در پی خواهد داشت.

ناموجود
کاسه باد 16 پمپ های 1.5 و 2 اسب لیو
کاسه باد 16 پمپ های 1.5 و 2 اسب لیو

ناموجود