کاسه باد 20 الکتروموتور

۱۰۵,۰۰۰ تومان

کاسه باد جریان هوایی که به وسیله پروانه خنک‌کننده تولید شده را به سمت موتور و شیارهای بدنه هدایت کرده تا باد اطراف بدنه الکتروموتور را خنک کند.
شایان ذکر است نصب پروانه خنک‌کننده روی شفت عقب به تنهایی مفید نبوده و عدم استفاده از کاسه باد موجب بالا رفتن دما و در نهایت آسیب‌دیده‌گی الکتروموتور را در پی خواهد داشت.

موجودکاسه باد 20 الکتروموتور
کاسه باد 20 الکتروموتور

موجود